کفسابی بتن

بتن را تا جایی که نیاز باشد، لایه برداری می کنیم. برای اولین بار در ایران دستگاه هایی طراحی نموده ایم که کف را بدون هیچ گونه موج، تخت و صاف می کند.

بتن شما تخت و بدون هیچ موجی دیده می شود. اپوکسی کردن در هواهای مختلف از ۳۵ الی ۴۰ درصد از وقت شما را صرفه جویی می کند.

شماره های تماس: ۰۹۱۲۱۹۹۵۰۷۹ – ۰۲۱۲۲۷۴۱۸۷۳